335211FOOD MICROBIOLOGY
จุลชีววิทยาอาหาร
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร, เทคโนโลยีอาหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 108201
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชาต่อเนื่อง:335212, CO 335212, 335224, 335231, 335411, 335412, 335481
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-12:00B1115BC604020M    
  ศุกร์13:00-14:00F9113F9C      
  ศุกร์14:00-15:00F9113F9T      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ ศิริงาน
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จัดสอบเองตามตารางสอบ (E-learning) วันที่สอบ 10 พ.ย. 64 เวลา 9-12 น.
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.