108102MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาทางการแพทย์
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, ปรีคลินิก
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 108101 หรือ
CO 108101
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชาเทียบเท่า:SCI08 1002, 108102
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี09:00-12:00F9F9L30291W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.มัณฑนา แจ่มกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ นันทพงษ์
อาจารย์ ดร.วาสนา เป็นเครือ
อาจารย์ ดร.ชมพูนุท วังบุญ
สอบกลางภาค: 4 ก.พ. 2564 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B2 ห้อง B5210
สอบประจำภาค: 5 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1202
5 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1203
  02 พฤหัสบดี09:00-12:00F9F9L301614W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.มัณฑนา แจ่มกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ นันทพงษ์
อาจารย์ ดร.ชมพูนุท วังบุญ
อาจารย์ ดร.วาสนา เป็นเครือ
สอบกลางภาค: 4 ก.พ. 2564 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B2 ห้อง B5210
สอบประจำภาค: 5 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1202
5 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1203
  03 พฤหัสบดี09:00-12:00F9F9L30246W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.มัณฑนา แจ่มกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ นันทพงษ์
อาจารย์ ดร.ชมพูนุท วังบุญ
อาจารย์ ดร.วาสนา เป็นเครือ
สอบกลางภาค: 4 ก.พ. 2564 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B2 ห้อง B5210
สอบประจำภาค: 5 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1202
5 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1203
  04 ไม่มีข้อมูล000W   CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์ ดร.มัณฑนา แจ่มกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ นันทพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคนิคการแพทย์หญิง ดร.วิไลรัตน์ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ
รองศาสตราจารย์ เทคนิคการแพทย์ ดร.กระจ่าง ตลับนิล
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดรายวิชาไม่มีนักศึกษาลงทะเบียน ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2563
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.