617220VECTOR CONTROL
การควบคุมพาหะนำโรค
สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์, อนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์10:00-12:00F9131F9C15014010M    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วีณา รองจะโปะ
อาจารย์นลิน สิทธิธูรณ์


สอบกลางภาค: 17 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B1202 17 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B1204 17 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B1214
สอบประจำภาค: 26 มิ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5204
26 มิ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.