618309INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ09:00-11:00F9131F9C45450M    
อาจารย์: อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา เพ็งอารีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วัชรวิทูร
สำรองสำหรับ:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-2560(2559) ชั้นปี 345-45-0
สอบประจำภาค: 8 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1121
8 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1123
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาปี 3 อาชีวอนามัย เท่านั้น
  02 พุธ09:00-11:00F9131F9C48480W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วัชรวิทูร
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา เพ็งอารีย์
สำรองสำหรับ:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-2560(2559) ชั้นปี 345-45-0
สอบประจำภาค: 8 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1121
8 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1123
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาปี 3 อาชีวอนามัย เท่านั้น
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.