618306ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
สรีรวิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการทำงาน
สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 110206 หรือ
110207 และ 110208 หรือ
SCI15 2101 และ SCI15 2102
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 อังคาร10:00-12:00F9345F9C50446M    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา เพ็งอารีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ราชนาวี
สอบประจำภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1138 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
2 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1139 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  02 พฤหัสบดี10:00-12:00F9345F9C50446M    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา เพ็งอารีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ราชนาวี
สอบประจำภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1138 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
2 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1139 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.