618306ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
สรีรวิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการทำงาน
สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 110206 หรือ
110207 และ 110208
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์15:00-17:00B5210B2C60591W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์

สอบกลางภาค: 3 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1214 3 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1215
สอบประจำภาค: 22 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1213
22 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1214
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  02 อังคาร13:00-15:00F9341F9C60582W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์

สอบกลางภาค: 3 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1214 3 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1215
สอบประจำภาค: 22 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1213
22 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1214
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  03 พุธ13:00-15:00B5203B2C604911M    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์

สอบกลางภาค: 3 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1214 3 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1215
สอบประจำภาค: 22 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1213
22 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1214
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.