617216DISEASE PREVENTION AND CONTROL
การป้องกันและควบคุมโรค
สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์, อนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 617215
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2560 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-12:00F9131F9C20018614M    
  อังคาร13:00-15:00F9131F9C      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์

สอบกลางภาค: 17 ม.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1214 17 ม.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B3103
สอบประจำภาค: 5 มี.ค. 2561 เวลา 16:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B1210
5 มี.ค. 2561 เวลา 16:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B2104
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.