618102BASIC OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน
สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:618202, 618423
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2559 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-12:00F9131F9C21019911M    
  พฤหัสบดี10:00-12:00F9131F9C      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วัชรวิทูร


สอบกลางภาค: 4 พ.ค. 2560 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1203 4 พ.ค. 2560 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1205 4 พ.ค. 2560 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B3104
สอบประจำภาค: 23 มิ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B3102
23 มิ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B3103
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.