617105BASIC ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE
วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน
สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์, อนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:617336, 617343, 617346, 617351, 617413
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2559 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-17:00F9131F9C25019951W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา
อาจารย์ ดร.สุพัตรา เจียวก๊ก
อาจารย์ ดร.วีณา รองจะโปะ


สอบกลางภาค: 1 พ.ค. 2560 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1140 1 พ.ค. 2560 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1141 1 พ.ค. 2560 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B3104
สอบประจำภาค: 27 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B3102
27 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B3103
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.