536342THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
ปฏิบัติการด้านความร้อนและของไหลสำหรับยานยนต์
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมยานยนต์
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 525308 และ 536312
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร09:00-12:00F11F11C50491M    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.เอกรงค์ สุขจิต
นายนิติ กลิ่นแก้ว
นายยงศธร โคตบุตร
นายฐิติ สุทธิวงศ์
นายเมธัส พันธุ์ต่วน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การุญ ฟังสุวรรณรักษ์
สอบประจำภาค: 2 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1206
2 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1207
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  02 พุธ13:00-16:00F11F11C503119M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การุญ ฟังสุวรรณรักษ์
นายนิติ กลิ่นแก้ว
นายยงศธร โคตบุตร
นายฐิติ สุทธิวงศ์
นายเมธัส พันธุ์ต่วน
สอบประจำภาค: 2 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1206
2 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1207
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.