536310ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
เครื่องจักรกลไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลังและระบบฝังตัว
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมยานยนต์
หน่วยกิต3 (2-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 536210 หรือ
525213
รายวิชาต่อเนื่อง:536423
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ17:00-20:00F11-306F11C38362M    
  พุธ10:00-12:00B1211BC      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย
นายวัชเรศ คงวราคม
Mr.Richard Joseph Mushi
Mr.ASHOK PAUDEL
นายอนุศิษฏ์ ปั้นศิริชัยกุล
นางสาวธัญลักษณ์ อันดี
สอบประจำภาค: 12 ก.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1135 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
12 ก.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1213 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เอกสารคู่มือปฏิบัติการจัดจำหน่ายที่อาคารบรรณสารฯ สอบวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-11.00 น. ห้อง B3101 B3102
  02 พฤหัสบดี13:00-16:00F11-306F11C39390M    
  พุธ10:00-12:00B1211BC      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย
นายอรรถพล ชอบงาน
Mr.NIKHIL JADEN NAIDOO
Mr.ASHOK PAUDEL
Ms.SANE LEI LEI WYNN
นางสาวธัญลักษณ์ อันดี
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี39-38-1
สอบประจำภาค: 12 ก.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1135 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
12 ก.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1213 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เอกสารคู่มือปฏิบัติการจัดจำหน่ายที่อาคารบรรณสารฯ สอบวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-11.00 น. ห้อง B3101 B3102
  03 ศุกร์13:00-16:00F11-306F11C38371M    
  พุธ10:00-12:00B1211BC      
อาจารย์: อาจารย์สยาม ทองนาค
นายอรรถพล ชอบงาน
นายสถิต ฉิมพลี
Mr.NIKHIL JADEN NAIDOO
Ms.SANE LEI LEI WYNN
นางสาวธัญลักษณ์ อันดี
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี35-34-1
สอบประจำภาค: 12 ก.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1135 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
12 ก.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1213 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เอกสารคู่มือปฏิบัติการจัดจำหน่ายที่อาคารบรรณสารฯ สอบวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-11.00 น. ห้อง B3101 B3102
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.