323414ENVIRONMENTAL PHYSIOLOGY OF AQUATIC ANIMALS
สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อมของสัตว์น้ำ
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร, เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี09:00-12:00ห้องอบรม2 อ.กีฬาสุรเริงไชยS1C352411M    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร
สอบกลางภาค: 21 ม.ค. 2565 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง N
สอบประจำภาค: 7 มี.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง N
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  02 พฤหัสบดี13:00-16:00B1141BC505W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร
สอบกลางภาค: 21 ม.ค. 2565 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง N
สอบประจำภาค: 7 มี.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง N
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.