235206FINANCIAL MANAGEMENT
การจัดการการเงิน
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม, เทคโนโลยีการจัดการ
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 235201
รายวิชาต่อเนื่อง:235273
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี09:00-13:00F9131F9C22020713M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศตรี ดร.เถกิงศักดิ์ ชัยชาญ
สำรองสำหรับ:สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ทุกชั้นปี220-207-13
สอบกลางภาค: 16 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1112 16 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1114 16 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1119 16 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1121 16 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1123
สอบประจำภาค: 1 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1113
1 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1208
1 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1209
หมายเหตุ: เฉพาะนักศึกษาการจัดการเท่านั้น
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.