535336PRECISION MEASUREMENT AND CONTROL LABORATORY
ปฏิบัติการการวัดละเอียดและการควบคุม
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมการผลิต
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 535314
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี09:00-12:00F11F11C1037M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด
นายพงศ์สิน จิระพิพัฒนาพร
นางสาวภูริชญา โภคสวัสดิ์
นางสาวศิรรัตน์ นิตย์กระโทก
นางสาวณัฏฐ์จิรา ศิริธนพงศ์ภัค
สอบประจำภาค: 13 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1205 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
Course Description
การสั่นแบบอิสระ การสั่นแบบบังคับ การทดสอบสมดุลของเพลา การลดและควบคุมการสั่น การควบคุมแบบป้อนกลับ ตัวควบคุมแบบ PID การควบคุมความเร็ว
การวัดและการวิเคราะห์ความผิดพลาด การเปรียบวัดเครื่องมือวัด การทดสอบความสามารถของกระบวนการวัด (Gauge R&R) การทดสอบแบบ
Free vibration, force vibration, shaft balance; vibration suppression and control; feedback control system, PID controller, speed control system;
Measurement and error analysis; Tool calibration; Gauge Repeatability & Reproducibility; Accelerated test; Practice in precision measuring tools
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.