539403PHOTONICS LABORATORY
ปฏิบัติการโฟตอนนิกส์
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 539310 หรือ
CO 539652
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์09:00-12:00F11-302F11C24222M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง สุตะพันธ์
นายคชาภรณ์ หล่าธรรม
นายภควันต์ ทะสังขา
นายอดิศักดิ์ รัตนน้ำล้อม
Mr.JORDAN HAKIM HOSSEA
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
  02 พุธ09:00-12:00F11-302F11C24240W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง สุตะพันธ์
นายคชาภรณ์ หล่าธรรม
นายอดิศักดิ์ รัตนน้ำล้อม
นายภควันต์ ทะสังขา
Mr.JORDAN HAKIM HOSSEA
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
  03 ศุกร์09:00-12:00F11-302F11C24222W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง สุตะพันธ์
นายคชาภรณ์ หล่าธรรม
นายภควันต์ ทะสังขา
นายอดิศักดิ์ รัตนน้ำล้อม
Mr.JORDAN HAKIM HOSSEA
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.