539211ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 539210
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ13:00-16:00F11F11L50455W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.ประโยชน์ คำสวัสดิ์
อาจารย์พีรสัณฑ์ คำสาลี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนเสฏฐ์ ทศดีกรพัฒน์
อาจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ คชประดิษฐ์
นายกิตติศักดิ์ แทนไทย
นายวัชรพงษ์ บุญประดิษฐ
นายวรรธนัย พงษ์ธรรม
นายบูรณ์พิภพ เตจ๊ะ
นางสาวเสาวลักษณ์ ศิริบุญคุณ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557,2562 ให้นศ.วิศวกรรมโทรคมนาคม 2562 ลงทะเบียนเรียนได้
  02 ศุกร์16:00-19:00F11-301F11L50455W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.ประโยชน์ คำสวัสดิ์
อาจารย์พีรสัณฑ์ คำสาลี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนเสฏฐ์ ทศดีกรพัฒน์
อาจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ คชประดิษฐ์
นายกิตติศักดิ์ แทนไทย
นายวัชรพงษ์ บุญประดิษฐ
นายวรรธนัย พงษ์ธรรม
นายบูรณ์พิภพ เตจ๊ะ
นางสาวเสาวลักษณ์ ศิริบุญคุณ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557,2562 ให้นศ.วิศวกรรมโทรคมนาคม 2562 ลงทะเบียนเรียนได้
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.