539211ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 539210
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 อังคาร09:00-12:00F11F11L40535W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.ประโยชน์ คำสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนเสฏฐ์ ทศดีกรพัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ สันทาลุนัย
อาจารย์ ดร.มาโนทย์ มาปะโท
นายคณุตม์ เทพสถิตย์ศิลป์
Mr.JORDAN HAKIM HOSSEA
นายยุทธนา ลีนาเพ็ชร
นางสาววรามณี เนตรพฤษรัตน์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
  02 พุธ13:00-16:00F11F11L40400W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.ประโยชน์ คำสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนเสฏฐ์ ทศดีกรพัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ สันทาลุนัย
อาจารย์ ดร.มาโนทย์ มาปะโท
นายคณุตม์ เทพสถิตย์ศิลป์
Mr.JORDAN HAKIM HOSSEA
นายยุทธนา ลีนาเพ็ชร
นางสาววรามณี เนตรพฤษรัตน์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
  03 พฤหัสบดี09:00-12:00F11F11C20812W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.ประโยชน์ คำสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนเสฏฐ์ ทศดีกรพัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ สันทาลุนัย
อาจารย์ ดร.มาโนทย์ มาปะโท
Mr.JORDAN HAKIM HOSSEA
นายคณุตม์ เทพสถิตย์ศิลป์
นายยุทธนา ลีนาเพ็ชร
นางสาววรามณี เนตรพฤษรัตน์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
  04 ศุกร์13:00-16:00F11F11L50455W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.ประโยชน์ คำสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนเสฏฐ์ ทศดีกรพัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ สันทาลุนัย
อาจารย์ ดร.มาโนทย์ มาปะโท
นายคณุตม์ เทพสถิตย์ศิลป์
Mr.JORDAN HAKIM HOSSEA
นายยุทธนา ลีนาเพ็ชร
นางสาววรามณี เนตรพฤษรัตน์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.