701214HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
ปฏิบัติการในห้องทดลองการประเมินภาวะสุขภาพ
สังกัดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์, พยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2560 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์09:00-12:00F9F9C862M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี
อาจารย์รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร
อาจารย์ ดร.กชกร เพียซ้าย
อาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ
อาจารย์ ดร.บัณฑิตา นฤมาณเดชะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรณี อนุสนธิ
อาจารย์วรรษชล พิเชียรวิไล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์
สอบประจำภาค: 5 มี.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1215
  02 ศุกร์09:00-12:00F9F9C862M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี
อาจารย์วาริธร ประวัติวงศ์
อาจารย์ ดร.กชกร เพียซ้าย
อาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ
อาจารย์ ดร.บัณฑิตา นฤมาณเดชะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรณี อนุสนธิ
อาจารย์วรรษชล พิเชียรวิไล
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย
สอบประจำภาค: 5 มี.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1215
  03 ศุกร์09:00-12:00F9F9C862M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี
อาจารย์ ดร.กชกร เพียซ้าย
อาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ
อาจารย์ ดร.บัณฑิตา นฤมาณเดชะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรณี อนุสนธิ
อาจารย์วรรษชล พิเชียรวิไล
สอบประจำภาค: 5 มี.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1215
  04 ศุกร์09:00-12:00F9F9C853M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี
อาจารย์ ดร.กชกร เพียซ้าย
อาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ
อาจารย์ ดร.บัณฑิตา นฤมาณเดชะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรณี อนุสนธิ
อาจารย์วรรษชล พิเชียรวิไล
อาจารย์ ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ
สอบประจำภาค: 5 มี.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1215
  05 ศุกร์09:00-12:00F9F9C853M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี
อาจารย์ ดร.กชกร เพียซ้าย
อาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ
อาจารย์ ดร.บัณฑิตา นฤมาณเดชะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรณี อนุสนธิ
อาจารย์วรรษชล พิเชียรวิไล
สอบประจำภาค: 5 มี.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1215
  06 ศุกร์09:00-12:00F9F9C853M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี
อาจารย์วาริธร ประวัติวงศ์
อาจารย์ ดร.กชกร เพียซ้าย
อาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ
อาจารย์ ดร.บัณฑิตา นฤมาณเดชะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรณี อนุสนธิ
อาจารย์วรรษชล พิเชียรวิไล
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย
สอบประจำภาค: 5 มี.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1215
  07 ศุกร์09:00-12:00F9F9C853M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี
อาจารย์รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร
อาจารย์ ดร.กชกร เพียซ้าย
อาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ
อาจารย์ ดร.บัณฑิตา นฤมาณเดชะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรณี อนุสนธิ
อาจารย์วรรษชล พิเชียรวิไล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์
สอบประจำภาค: 5 มี.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1215
  08 ศุกร์13:00-16:00F9F9C853M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี
อาจารย์รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร
อาจารย์ ดร.กชกร เพียซ้าย
อาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ
อาจารย์ ดร.บัณฑิตา นฤมาณเดชะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรณี อนุสนธิ
อาจารย์วรรษชล พิเชียรวิไล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์
สอบประจำภาค: 5 มี.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1215
  09 ศุกร์13:00-16:00F9F9C1055M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี
อาจารย์วาริธร ประวัติวงศ์
อาจารย์ ดร.กชกร เพียซ้าย
อาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ
อาจารย์ ดร.บัณฑิตา นฤมาณเดชะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรณี อนุสนธิ
อาจารย์วรรษชล พิเชียรวิไล
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย
สอบประจำภาค: 5 มี.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1215
  10 ศุกร์13:00-16:00F9F9C853M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี
อาจารย์ ดร.กชกร เพียซ้าย
อาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ
อาจารย์ ดร.บัณฑิตา นฤมาณเดชะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรณี อนุสนธิ
อาจารย์วรรษชล พิเชียรวิไล
สอบประจำภาค: 5 มี.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1215
  11 ศุกร์13:00-16:00F9F9C853W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี
อาจารย์ ดร.กชกร เพียซ้าย
อาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ
อาจารย์ ดร.บัณฑิตา นฤมาณเดชะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรณี อนุสนธิ
อาจารย์วรรษชล พิเชียรวิไล
อาจารย์ ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ
สอบประจำภาค: 5 มี.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1215
  12 ศุกร์13:00-16:00F9F9C853W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี
อาจารย์ ดร.กชกร เพียซ้าย
อาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ
อาจารย์ ดร.บัณฑิตา นฤมาณเดชะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรณี อนุสนธิ
อาจารย์วรรษชล พิเชียรวิไล
สอบประจำภาค: 5 มี.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1215
  13 ศุกร์13:00-16:00F9F9C853W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี
อาจารย์วาริธร ประวัติวงศ์
อาจารย์ ดร.กชกร เพียซ้าย
อาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ
อาจารย์ ดร.บัณฑิตา นฤมาณเดชะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรณี อนุสนธิ
อาจารย์วรรษชล พิเชียรวิไล
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย
สอบประจำภาค: 5 มี.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1215
  14 ศุกร์13:00-16:00F9F9C853W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี
อาจารย์รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร
อาจารย์ ดร.กชกร เพียซ้าย
อาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ
อาจารย์ ดร.บัณฑิตา นฤมาณเดชะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรณี อนุสนธิ
อาจารย์วรรษชล พิเชียรวิไล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์
สอบประจำภาค: 5 มี.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1215
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.