325454FOOD PLANT SANITATION AND ENVIRONMENT MANAGEMENT
สุขาภิบาลและการจัดการสภาพแวดล้อมโรงงานอาหาร
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร, เทคโนโลยีอาหาร
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 325211 และ 325331
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2560 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ10:00-12:00F9131F9C805525M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์
อาจารย์ ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์
อาจารย์ ดร.นรา สมัตถภาพงศ์

สอบกลางภาค: 18 ม.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1116 18 ม.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1123
สอบประจำภาค: 7 มี.ค. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1120
7 มี.ค. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1122 (Active L)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.