537304AIRCRAFT ELECTRICAL SYSTEM LABORATORY
ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอากาศยาน
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอากาศยาน
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 537303 หรือ
CO 537303
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์13:00-16:00F11-421.MicroPF11C45396M    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วิชัย ศรีสุรักษ์
อาจารย์อภิลักษณ์ หล่อนกลาง
นายอำนวย ทีจันทึก
นายสมิง เติมพรมราช
นายยศพงศ์ ไชยฤกษ์
สอบประจำภาค:
  02 ศุกร์13:00-16:00F11-423.NetworkF11C45432W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วิชัย ศรีสุรักษ์
อาจารย์อภิลักษณ์ หล่อนกลาง
นายณรงค์ พิมพ์ปรุ
นายประพันธ์ คัทวี
นายประพล จาระตะคุ
สอบประจำภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.