314511HOLISTIC APPROACH TO BIOTECHNOLOGY
เทคโนโลยีชีวภาพแบบองค์รวม
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร, เทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต4 (4-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:314523, 314531, 314554, 314555, 314558, 314623
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2559 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาโท
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 อังคาร10:00-12:00F9329F9C15123W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00อาคารวิชาการ 2C2C      
อาจารย์: ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.มณฑารพ ยมาภัย
รองศาสตราจารย์ ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร กาญจนทวี
รองศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย วนภู
ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ บุญทาวัน
รองศาสตราจารย์ ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณลดา ติตตะบุตร
รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา น้อยสา
รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย
สอบประจำภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.