528403SAFETY ENGINEERING
วิศวกรรมความปลอดภัย
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมพอลิเมอร์
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-12:00F11-502A (ชั้น5)F11C70628M    
  พฤหัสบดี10:00-12:00F11-502A (ชั้น5)F11C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตติยา ตรงสถิตกุล
อาจารย์สุมาลี อุดมบุญญานุภาพ

สอบกลางภาค: 13 ก.ย. 2560 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร S1 ห้อง ห้องอบรม1 อ.กีฬาสุรเริงไชย 13 ก.ย. 2560 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร S1 ห้อง ห้องอบรม2 อ.กีฬาสุรเริงไชย
สอบประจำภาค: 6 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1211
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.