523371MICROPROCESSORS
ไมโครโพรเซสเซอร์
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต4 (3-3-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 523273
รายวิชาต่อเนื่อง:523473
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี09:00-12:00ห้องทบทวน2 หอพักสุรนิเวศ4S4C40040M    
  พฤหัสบดี17:00-20:00F11-421.MicroPF11L      
อาจารย์: อาจารย์วิชัย ศรีสุรักษ์
นายอำนวย ทีจันทึก
นายยศพงศ์ ไชยฤกษ์
นายพีรพงษ์ พิมพ์อูบ
สอบกลางภาค: 27 ก.ย. 2564 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง N
สอบประจำภาค: 15 พ.ย. 2564 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง N
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.