523272ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 523271
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-16:00F11-421.MicroPF11L30273W    
อาจารย์: อาจารย์วิชัย ศรีสุรักษ์
สอบประจำภาค:
  02 อังคาร13:00-16:00F11-326.MeasureF11L30291W    
อาจารย์: อาจารย์วิชัย ศรีสุรักษ์
นายสมิง เติมพรมราช
นายณรงค์ พิมพ์ปรุ
นายประพล จาระตะคุ
สอบประจำภาค:
  03 อังคาร17:00-20:00F11-421.MicroPF11C30300W    
อาจารย์: อาจารย์วิชัย ศรีสุรักษ์
นายยศพงศ์ ไชยฤกษ์
นายพีรพงษ์ พิมพ์อูบ
นางสาวพรสวรรค์ เหม็นเณร
สอบประจำภาค:
  04 อังคาร17:00-20:00F11-326.MeasureF11C30300M    
อาจารย์: อาจารย์วิชัย ศรีสุรักษ์
นายสมิง เติมพรมราช
นายสุกิจ บุญภูมิ
นายอำนวย ทีจันทึก
สอบประจำภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.