525201STATISTICS AND NUMERICAL METHODS
สถิติและวิธีเชิงตัวเลข
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล
หน่วยกิต3 (2-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 103105 หรือ
SCI03 1005
รายวิชาต่อเนื่อง:525459, 535321, 535456, 535457
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2558 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ10:00-12:00F9131F9C56551W    
  พฤหัสบดี13:00-16:00Lab Com11:cadIIIF6L      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.พิจิตรา เอื้องไพโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโลธร ธรรมแท้
อาจารย์จันทร์จีรา อภิรักษ์เมธาวงศ์


สอบกลางภาค: 25 ธ.ค. 2558 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1119 25 ธ.ค. 2558 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1212 25 ธ.ค. 2558 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B3101
สอบประจำภาค: 15 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1125
15 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1211
15 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B3101
  02 พุธ10:00-12:00F9131F9C58580W    
  พฤหัสบดี13:00-16:00Lab Com10:cad IIF6L      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.พิจิตรา เอื้องไพโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโลธร ธรรมแท้
อาจารย์จันทร์จีรา อภิรักษ์เมธาวงศ์


สอบกลางภาค: 25 ธ.ค. 2558 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1119 25 ธ.ค. 2558 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1212 25 ธ.ค. 2558 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B3101
สอบประจำภาค: 15 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1125
15 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1211
15 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B3101
  03 พุธ10:00-12:00F9131F9C57525W    
  พุธ17:00-20:00Lab Com9:cadcamIF5L      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.พิจิตรา เอื้องไพโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโลธร ธรรมแท้
อาจารย์จันทร์จีรา อภิรักษ์เมธาวงศ์


สอบกลางภาค: 25 ธ.ค. 2558 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1119 25 ธ.ค. 2558 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1212 25 ธ.ค. 2558 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B3101
สอบประจำภาค: 15 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1125
15 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1211
15 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B3101
  04 พุธ10:00-12:00F9131F9C58580W    
  พฤหัสบดี13:00-16:00Lab Com9:cadcamIF5L      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.พิจิตรา เอื้องไพโรจน์
อาจารย์จันทร์จีรา อภิรักษ์เมธาวงศ์


สอบกลางภาค: 25 ธ.ค. 2558 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1119 25 ธ.ค. 2558 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1212 25 ธ.ค. 2558 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B3101
สอบประจำภาค: 15 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1125
15 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1211
15 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B3101
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.