529294ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 529292
รายวิชาเทียบเท่า:529294, 583294
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์13:00-16:00F11-317F11L45405M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
นางสาวธัญลักษณ์ อันดี
นายชาตรี ชวนะนรเศรษฐ์
นายศุภณัฐ เลาหวิโรจน์
นายนิธิวัฒน์ เศรษฐวงค์
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี41-38-3
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นักศึกษาทุกคนเข้าเรียนในคาบแรกพร้อมเอกสารประกอบการเรียนมีจำหน่ายที่บรรณสารฯ
  02 อังคาร13:00-16:00F11-317F11C40391M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
นางสาวธัญลักษณ์ อันดี
นายธวิน อุดมกิจปัญญา
นายเกื้อกูล กองกาญจนะ
นายนิธิวัฒน์ เศรษฐวงค์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นักศึกษาทุกคนเข้าเรียนในคาบแรกพร้อมเอกสารประกอบการเรียนมีจำหน่ายที่บรรณสารฯ
  03 อังคาร17:00-20:00F11-317F11C40382W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
นางสาวธัญลักษณ์ อันดี
นายเกื้อกูล กองกาญจนะ
นางสาวชลิตา จบสูงเนิน
นายกองทุน กฤษณสุวรรณ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นักศึกษาทุกคนเข้าเรียนในคาบแรกพร้อมเอกสารประกอบการเรียนมีจำหน่ายที่บรรณสารฯ
  04 พุธ13:00-16:00F11-317F11L402911M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
นายชาตรี ชวนะนรเศรษฐ์
นางสาวอลิสา ถนอมเมือง
นายกองทุน กฤษณสุวรรณ
นายนนทการณ์ มังคลา
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นักศึกษาทุกคนเข้าเรียนในคาบแรกพร้อมเอกสารประกอบการเรียนมีจำหน่ายที่บรรณสารฯ
  05 พฤหัสบดี13:00-16:00F11-317F11C40400W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
นายชาตรี ชวนะนรเศรษฐ์
นายธวิน อุดมกิจปัญญา
นางสาวชลิตา จบสูงเนิน
นางสาวอลิสา ถนอมเมือง
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นักศึกษาทุกคนเข้าเรียนในคาบแรกพร้อมเอกสารประกอบการเรียนมีจำหน่ายที่บรรณสารฯ
  06 พุธ17:00-20:00F11-317F11C30264W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
นายนิธิวัฒน์ เศรษฐวงค์
นายธวิน อุดมกิจปัญญา
นางสาวชลิตา จบสูงเนิน
นางสาวศรุตา หวานสูงเนิน
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นักศึกษาทุกคนเข้าเรียนในคาบแรกพร้อมเอกสารประกอบการเรียนมีจำหน่ายที่บรรณสารฯ
  07 จันทร์17:00-20:00F11-317F11C301911W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
นายเกื้อกูล กองกาญจนะ
นายกองทุน กฤษณสุวรรณ
นางสาวอลิสา ถนอมเมือง
นายนนทการณ์ มังคลา
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นักศึกษาทุกคนเข้าเรียนในคาบแรกพร้อมเอกสารประกอบการเรียนมีจำหน่ายที่บรรณสารฯ
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.