529291FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 529290
รายวิชาต่อเนื่อง:533351, 533361
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์17:00-20:00F11-307F11C31310M    
  จันทร์17:00-20:00F11-317F11C      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วิโรจน์ แสงธงทอง
นายถาวร หินซุย
นางสาวหทัยรัตน์ ทัศน์วรณ์
นางสาวณัฐธยาน์ ยาแก้ว
นางสาวพรรุจี บุหรัน
สอบประจำภาค:
  02 อังคาร17:00-20:00F11-307F11C31310M    
  อังคาร17:00-20:00F11-317F11C      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วิโรจน์ แสงธงทอง
นายถาวร หินซุย
นายเจษฎา พันธุ์ออน
นางสาวณัฐธยาน์ ยาแก้ว
นางสาวศิริรัตน์ ศรอินทร์
สอบประจำภาค:
  03 พุธ09:00-12:00F11-307F11C30300M    
  พุธ09:00-12:00F11-317F11C      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วิโรจน์ แสงธงทอง
นายชาตรี ชวนะนรเศรษฐ์
นางสาวหทัยรัตน์ ทัศน์วรณ์
นายณัฐฐศรัณฐ์ วัชรบรรจง
นางสาวศิริรัตน์ ศรอินทร์
สอบประจำภาค:
  04 พุธ17:00-20:00F11-307F11C31301W    
  พุธ17:00-20:00F11-317F11C      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วิโรจน์ แสงธงทอง
นางสาวณมน กุลจิตติพงศ์
นายพีรวุฒิ รัตนชัย
นายรัฐพล โพธิ์สังข์
นายอภิชัย โรจน์วงษ์วิริยะ
สอบประจำภาค:
  05 พฤหัสบดี09:00-12:00F11-307F11C30300M    
  พฤหัสบดี09:00-12:00F11-317F11C      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วิโรจน์ แสงธงทอง
นายชาตรี ชวนะนรเศรษฐ์
นายพีรวุฒิ รัตนชัย
นายณัฐฐศรัณฐ์ วัชรบรรจง
นางสาวพรรุจี บุหรัน
สอบประจำภาค:
  06 พฤหัสบดี17:00-20:00F11-307F11C31310M    
  พฤหัสบดี17:00-20:00F11-317F11C      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วิโรจน์ แสงธงทอง
นางสาวณมน กุลจิตติพงศ์
นายณรงค์ พิมพ์ปรุ
นายรัฐพล โพธิ์สังข์
นายบัณริ เข็มกลัดมุกต์
สอบประจำภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.