522312TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
การขนส่งและกระจายสินค้า
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
หน่วยกิต4 (3-3-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 522211
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 พุธ15:00-18:00F9131F9C40400M    
  พฤหัสบดี09:00-12:00Lab_Com5B2L      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจากาจ จอมโนนเขวา
นางสาวโสภิดา มุ่งลา
สอบกลางภาค: 18 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1122(Active_L) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
18 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1209 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 2 ก.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B2104 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  02 พุธ15:00-18:00F9131F9C40400W    
  พฤหัสบดี09:00-12:00Lab_Com6B2L      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจากาจ จอมโนนเขวา
สอบกลางภาค: 18 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1122(Active_L) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
18 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1209 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 2 ก.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1141 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
2 ก.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B2104 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  03 พุธ15:00-18:00F9131F9C40328W    
  พฤหัสบดี09:00-12:00Lab_Com8B2L      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจากาจ จอมโนนเขวา
สอบกลางภาค: 18 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1122(Active_L) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
18 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1209 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 2 ก.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1141 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
2 ก.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B2104 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.