617340AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
ปฏิบัติการมลพิษอากาศ เสียง และการควบคุม
สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์, อนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 617339 หรือ
CO 617339
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2560 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร09:00-12:00B5210B2C41392M    
  พุธ09:00-12:00F9F9L      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ
สอบกลางภาค: 16 ม.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B2 ห้อง B5206 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ม.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B2 ห้อง B5207 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 7 มี.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1203 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
7 มี.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1205 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
7 มี.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1207 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  02 อังคาร09:00-12:00B5210B2C44431W    
  ศุกร์09:00-12:00F9F9L      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ
สอบกลางภาค: 16 ม.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B2 ห้อง B5206 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ม.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B2 ห้อง B5207 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 7 มี.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1203 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
7 มี.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1205 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
7 มี.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1207 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  03 อังคาร09:00-12:00B5210B2C35305W    
  ศุกร์13:00-16:00F9F9L      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ
สอบกลางภาค: 16 ม.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B2 ห้อง B5206 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ม.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B2 ห้อง B5207 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 7 มี.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1203 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
7 มี.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1205 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
7 มี.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1207 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.