618414OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
โครงการศึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หน่วยกิต3 (0-9-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2559 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์12:00-13:00F9341F9C352510M    
  อังคาร12:00-13:00F9341F9C      
  อังคาร16:00-20:00F9341F9C      
  พุธ12:00-13:00F9341F9C      
  พฤหัสบดี12:00-13:00F9341F9C      
  ศุกร์12:00-13:00F11-502A (ชั้น5)F11C      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วัชรวิทูร
สอบประจำภาค:
  02 จันทร์12:00-13:00F9345F9C35296W    
  อังคาร12:00-13:00F9345F9C      
  อังคาร16:00-20:00F9345F9C      
  พุธ12:00-13:00F9345F9C      
  พฤหัสบดี12:00-13:00F9345F9C      
  ศุกร์12:00-13:00B5202B2C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา
อาจารย์ ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล
สอบประจำภาค:
  03 จันทร์12:00-13:00F11-502A (ชั้น5)F11C45369W    
  อังคาร12:00-13:00F11-502A (ชั้น5)F11C      
  อังคาร16:00-20:00F11-502A (ชั้น5)F11C      
  พุธ12:00-13:00F11-502A (ชั้น5)F11C      
  พฤหัสบดี12:00-13:00F11-502A (ชั้น5)F11C      
  ศุกร์12:00-13:00B5203B2C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา มีวาสนา
สอบประจำภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.