618410INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
การประเมินผลกระทบโครงการอุตสาหกรรม
สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 618301
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2559 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ13:00-15:00F9341F9C60600W    
อาจารย์: อาจารย์สุมาลี อุดมบุญญานุภาพ


สอบกลางภาค: 29 ส.ค. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1202 29 ส.ค. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1204 29 ส.ค. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1206
สอบประจำภาค: 19 ต.ค. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B2104
  02 ศุกร์10:00-12:00F9345F9C603030W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา มีวาสนา


สอบกลางภาค: 29 ส.ค. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1202 29 ส.ค. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1204 29 ส.ค. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1206
สอบประจำภาค: 19 ต.ค. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B2104
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.