618409RESEARCH METHODOLOGY IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
ระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หน่วยกิต2 (1-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 617335
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร15:00-19:00F9345F9C60537M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา มีวาสนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เย็นใจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิรัชฎา มุสิกะพงศ์
สอบประจำภาค: 27 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1125
27 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1132
27 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B3104
  02 จันทร์08:00-12:00F9120F9C60582M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา มีวาสนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เย็นใจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิรัชฎา มุสิกะพงศ์
สอบประจำภาค: 27 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1125
27 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1132
27 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B3104
  03 พุธ13:00-17:00F9341F9C61610M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา มีวาสนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เย็นใจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิรัชฎา มุสิกะพงศ์
สอบประจำภาค: 27 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1125
27 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1132
27 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B3104
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.