617342FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
ปฏิบัติการการสุขาภิบาลอาหารและสุขลักษณะอาหาร
สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์, อนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 617341 หรือ
CO 617341
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2559 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-16:00F9345F9C31301M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์
อาจารย์นลิน สิทธิธูรณ์
อาจารย์ ดร.วีณา รองจะโปะ

สอบกลางภาค: 4 พ.ค. 2560 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1140 4 พ.ค. 2560 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1141
สอบประจำภาค: 28 มิ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B ห้อง B2104
  02 จันทร์13:00-16:00F9345F9C31310W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์
อาจารย์นลิน สิทธิธูรณ์
อาจารย์ ดร.วีณา รองจะโปะ

สอบกลางภาค: 4 พ.ค. 2560 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1140 4 พ.ค. 2560 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1141
สอบประจำภาค: 28 มิ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B ห้อง B2104
  03 อังคาร13:00-16:00B5211B2C31310M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์
อาจารย์นลิน สิทธิธูรณ์
อาจารย์ ดร.วีณา รองจะโปะ

สอบกลางภาค: 4 พ.ค. 2560 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1140 4 พ.ค. 2560 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1141
สอบประจำภาค: 28 มิ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B ห้อง B2104
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.