617339AIR AND NOISE POLLUTION AND CONTROL
มลพิษอากาศ เสียง และการควบคุม
สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์, อนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 617336 หรือ
617336
รายวิชาต่อเนื่อง:CO 617340, 617340
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี13:00-16:00F9131F9C1351350M    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ

สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี131-131-0
สอบกลางภาค: 24 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1120 24 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B3103
สอบประจำภาค: 13 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1141
13 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1212
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.