202291MODERN MANAGEMENT
การจัดการสมัยใหม่
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2558 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ13:00-16:00F9131F9C2982926W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรียา วิจิตรเสถียร
อาจารย์รัชฎาพร วิสุทธากร
สอบกลางภาค: 21 ธ.ค. 2558 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1138 21 ธ.ค. 2558 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1139 21 ธ.ค. 2558 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1140 21 ธ.ค. 2558 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1208 21 ธ.ค. 2558 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1209
สอบประจำภาค: 17 ก.พ. 2559 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1113
17 ก.พ. 2559 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1115
17 ก.พ. 2559 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1117
17 ก.พ. 2559 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1119
17 ก.พ. 2559 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B3101
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.