606208PATHOPHYSIOLOGY
พยาธิสรีรวิทยา
สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์, พยาธิวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 110101 และ 110102 และ 111101 และ 111102 หรือ
SCI15 1101 และ SCI15 1102 และ SCI15 1301 และ SCI15 1302
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2558 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี09:00-12:00F9345F9C806812M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.ชวบูลย์ เดชสุขุม
สอบประจำภาค: 22 ต.ค. 2558 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1138
22 ต.ค. 2558 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1204
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.