114107BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน 1
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต4 (3-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:114202, 114203, 114203
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์09:00-12:00B1138BC770W    
  พุธ13:00-16:00F9F9L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยดา เงินสูงเนิน
อาจารย์ ดร.อัจฉราพร แถวหมอ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฦวรรณ เสาวคนธ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.