617436WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
การจัดการและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์, อนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต5 (4-3-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 432201
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2557 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ13:00-16:00F9F9L1082W    
  ศุกร์13:00-15:00B5208 (Active L)B2C      
  พุธ10:00-12:00B5208 (Active L)B2C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา
อาจารย์นลิน สิทธิธูรณ์
สอบกลางภาค: 29 ส.ค. 2557 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1215
สอบประจำภาค: 15 ต.ค. 2557 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.