109204BIOCHEMISTRY LABORATORY
ปฏิบัติการชีวเคมี
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, ชีวเคมี
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 102201 หรือ
CO 102201 หรือ
109201 หรือ
CO 109201
รายวิชาต่อเนื่อง:617441
รายวิชาเทียบเท่า:SCI09 2204, 109204
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-16:00F2F2L342410W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.เศกสิทธิ์ ชำนาญศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ สุธีรากุล
สอบประจำภาค: 12 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1207
12 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1210
12 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1211
หมายเหตุ: เรียนติวทุกวันศุกร์ เวลา 15-17 น. ห้อง B2101
  02 จันทร์13:00-16:00F2F2L34304W    
อาจารย์: Professor Dr.James Ketudat-Cairns
อาจารย์ ดร.เศกสิทธิ์ ชำนาญศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ สุธีรากุล
สอบประจำภาค: 12 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1207
12 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1211
หมายเหตุ: เรียนติวทุกวันศุกร์ เวลา 15-17 น. ห้อง B2101
  03 อังคาร09:00-12:00F2F2L34340W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา ขันแก้วหล้า
อาจารย์ ดร.เศกสิทธิ์ ชำนาญศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ สุธีรากุล
สอบประจำภาค: 12 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1207
12 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1210
12 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1211
12 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1212
หมายเหตุ: เรียนติวทุกวันศุกร์ เวลา 15-17 น. ห้อง B2101
  04 อังคาร09:00-12:00F2F2L34340W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ตลับนิล
อาจารย์ ดร.เศกสิทธิ์ ชำนาญศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ สุธีรากุล
สอบประจำภาค: 12 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1207
12 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1211
12 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1212
หมายเหตุ: เรียนติวทุกวันศุกร์ เวลา 15-17 น. ห้อง B2101
  05 อังคาร13:00-16:00F2F2L34340W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา ขันแก้วหล้า
อาจารย์ ดร.เศกสิทธิ์ ชำนาญศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ สุธีรากุล
สอบประจำภาค: 12 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1207
12 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1211
12 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1212
หมายเหตุ: เรียนติวทุกวันศุกร์ เวลา 15-17 น. ห้อง B2101
  06 อังคาร13:00-16:00F2F2L34322W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.เศกสิทธิ์ ชำนาญศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ สุธีรากุล
สอบประจำภาค: 12 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1207
12 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1210
12 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1211
12 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1212
หมายเหตุ: เรียนติวทุกวันศุกร์ เวลา 15-17 น. ห้อง B2101
  07 พุธ13:00-16:00F2F2L34340W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ เทคนิคการแพทย์หญิง ดร.จารุวรรณ ศิริเทพทวี
อาจารย์ ดร.เศกสิทธิ์ ชำนาญศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ สุธีรากุล
สอบประจำภาค: 12 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1210
12 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1211
หมายเหตุ: เรียนติวทุกวันศุกร์ เวลา 15-17 น. ห้อง B2101
  08 พฤหัสบดี09:00-12:00F2F2L34331W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ เทคนิคการแพทย์หญิง ดร.จารุวรรณ ศิริเทพทวี
อาจารย์ ดร.เศกสิทธิ์ ชำนาญศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ สุธีรากุล
สอบประจำภาค: 12 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1207
12 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1210
12 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1211
12 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1212
หมายเหตุ: เรียนติวทุกวันศุกร์ เวลา 15-17 น. ห้อง B2101
  09 พฤหัสบดี09:00-12:00F2F2C34268W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ตลับนิล
อาจารย์ ดร.เศกสิทธิ์ ชำนาญศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ สุธีรากุล
สอบประจำภาค: 12 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1207
12 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1211
12 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1212
หมายเหตุ: เรียนติวทุกวันศุกร์ เวลา 15-17 น. ห้อง B2101
  10 พฤหัสบดี13:00-16:00F2F2C321517W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.เศกสิทธิ์ ชำนาญศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ สุธีรากุล
สอบประจำภาค: 12 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1210
หมายเหตุ: เรียนติวทุกวันศุกร์ เวลา 15-17 น. ห้อง B2101
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.