104109PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, ชีววิทยา
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 104108 หรือ
CO 104108
รายวิชาต่อเนื่อง:104211, 104221, 104222, 104241, 104323, 104324, 104326, 104331, 104333, 104335, 104337, 104338, 104362, 110206
รายวิชาเทียบเท่า:SCI04 1009, 104109
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-16:00F2F2L33330W    
อาจารย์: ศาสตราจารย์ ดร.ยุพาพร ไชยสีหา
รองศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ ประสารกก

สอบกลางภาค: 24 ธ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B3101 24 ธ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B3102
สอบประจำภาค: 17 ก.พ. 2563 เวลา 16:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B3101
17 ก.พ. 2563 เวลา 16:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B3102
หมายเหตุ: ใช้กับนักศึกษารหัส 2560 เป็นต้นไป (นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรจะลงทะเบียนเรียนได้ในวันที่เพิ่มรายวิชาหลังหมดเขตลงทะเบียนเรียนปกติ)
  02 จันทร์13:00-16:00F2F2L33330W    
อาจารย์: ศาสตราจารย์ ดร.ยุพาพร ไชยสีหา
รองศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ ประสารกก

สอบกลางภาค: 24 ธ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B3101 24 ธ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B3102
สอบประจำภาค: 17 ก.พ. 2563 เวลา 16:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B3101
17 ก.พ. 2563 เวลา 16:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B3102
หมายเหตุ: ใช้กับนักศึกษารหัส 2560 เป็นต้นไป (นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรจะลงทะเบียนเรียนได้ในวันที่เพิ่มรายวิชาหลังหมดเขตลงทะเบียนเรียนปกติ)
  03 จันทร์13:00-16:00F2F2L30291W    
อาจารย์: ศาสตราจารย์ ดร.ยุพาพร ไชยสีหา
รองศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ ประสารกก

สอบกลางภาค: 24 ธ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B3101 24 ธ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B3102
สอบประจำภาค: 17 ก.พ. 2563 เวลา 16:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B3101
17 ก.พ. 2563 เวลา 16:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B3102
หมายเหตุ: ใช้กับนักศึกษารหัส 2560 เป็นต้นไป (นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรจะลงทะเบียนเรียนได้ในวันที่เพิ่มรายวิชาหลังหมดเขตลงทะเบียนเรียนปกติ)
  04 พุธ13:00-16:00F2F2L33321W    
อาจารย์: ศาสตราจารย์ ดร.ยุพาพร ไชยสีหา
รองศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ ประสารกก

สอบกลางภาค: 24 ธ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B3101 24 ธ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B3102
สอบประจำภาค: 17 ก.พ. 2563 เวลา 16:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B3101
17 ก.พ. 2563 เวลา 16:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B3102
หมายเหตุ: ใช้กับนักศึกษารหัส 2560 เป็นต้นไป (นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรจะลงทะเบียนเรียนได้ในวันที่เพิ่มรายวิชาหลังหมดเขตลงทะเบียนเรียนปกติ)
  05 พุธ13:00-16:00F2F2L33321W    
อาจารย์: ศาสตราจารย์ ดร.ยุพาพร ไชยสีหา
รองศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ ประสารกก

สอบกลางภาค: 24 ธ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B3101 24 ธ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B3102
สอบประจำภาค: 17 ก.พ. 2563 เวลา 16:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B3101
17 ก.พ. 2563 เวลา 16:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B3102
หมายเหตุ: ใช้กับนักศึกษารหัส 2560 เป็นต้นไป (นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรจะลงทะเบียนเรียนได้ในวันที่เพิ่มรายวิชาหลังหมดเขตลงทะเบียนเรียนปกติ)
  06 พุธ13:00-16:00F2F2L30300W    
อาจารย์: ศาสตราจารย์ ดร.ยุพาพร ไชยสีหา
รองศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ ประสารกก

สอบกลางภาค: 24 ธ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B3101 24 ธ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B3102
สอบประจำภาค: 17 ก.พ. 2563 เวลา 16:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B3101
17 ก.พ. 2563 เวลา 16:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B3102
หมายเหตุ: ใช้กับนักศึกษารหัส 2560 เป็นต้นไป (นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรจะลงทะเบียนเรียนได้ในวันที่เพิ่มรายวิชาหลังหมดเขตลงทะเบียนเรียนปกติ)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.