104101PRINCIPLES OF BIOLOGY I
หลักชีววิทยา 1
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, ชีววิทยา
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:102201, 104102, CO 104102, 104103, 104103, 104105, 104108(#), 104201, 104203, 104325, 104325, 104326, 104327, 104351, 104352, 104361, 104600, 105465, 108201, 108205, 109201, 109203, 110101, 110206, 301112, 301222, 302343, 312251, 503205, SCI04 1002, CO SCI04 1002, SCI04 1003, SCI04 1008, SCI04 2003, SCI08 2001, SCI08 2003, SCI09 1203, SCI09 2201, SCI15 1101
รายวิชาเทียบเท่า:SCI04 1001, 104101
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-12:00B2103BC30021387W    
  พุธ10:00-12:00B2103BC      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล แม้นศิริ
อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ชุมเขียวสอบกลางภาค: 14 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนAแถวA) 14 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนBแถวA) 14 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนCแถวA) 14 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนDแถวA)
สอบประจำภาค: 6 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA)
6 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5201
  02 จันทร์15:00-17:00B5101B2C600405195W    
  พุธ15:00-17:00B5101B2C      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล แม้นศิริ
อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ชุมเขียว
สอบกลางภาค: 14 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1114 14 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1116 14 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1118 14 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1120 14 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B2103 14 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B2104 14 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนAแถวA) 14 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนCแถวA) 14 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนDแถวA)
สอบประจำภาค: 6 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA)
6 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5201
6 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5202
6 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5203
6 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5204
6 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
6 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
Course Description
หลักเกณฑ์ทางชีววิทยา การจัดระบบโครงสร้างของ สิ่งมีชีวิต พลังงานกับชีวิต หลักการถ่ายทอด กรรมพันธุ์ อณูพันธุศาสตร์ เทคโนโลยีดีเอ็นเอ วิวัฒนาการโครงสร้างระบบนิเวศน์ พฤติกรรม และการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.