103102CALCULUS II
แคลคูลัส 2
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 103101 หรือ
103101 หรือ
SCI03 1001
รายวิชาต่อเนื่อง:103103, 103105, 103141, 103201, 103210, 103221, 103221, 103231, 103362, 105211, 105213, 105263, 205215, 305341, 315341, 325341, 403201, 410203, 422212, 424301, 522242, 522262, 522266, 523458, 523471, 523472, 524301, 551251, 581212, 583207, SCI03 1003, SCI03 1005
รายวิชาเทียบเท่า:SCI03 1002, 103102
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-10:00B5101B2C3033003W    
  พฤหัสบดี08:00-10:00B5101B2C      
  ศุกร์13:00-15:00B1208BT      
  ศุกร์13:00-15:00B1209BT      
อาจารย์: Associate Professor Dr.Eckart Schulz
นายชาญชัย ชัยวัฒน์
นางสาวกัลยาณี สายสินธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ แก่นนาคำ
สอบกลางภาค: 15 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1113 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
15 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1116 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
15 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1118 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
15 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1120 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
15 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1122(Active_L) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
15 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B2101 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
15 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B2102 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
15 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนAแถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
15 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนBแถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
15 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนCแถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
15 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนDแถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 3 ก.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1113 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
3 ก.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1114 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
3 ก.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1115 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
3 ก.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1116 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
3 ก.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1117 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
3 ก.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1118 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
3 ก.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1120 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
3 ก.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1208 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
3 ก.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1209 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
3 ก.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B2101 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
3 ก.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B2102 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: (กลุ่มติวให้นศ.เลือกเรียน 1 ห้อง)
  02 อังคาร08:00-10:00B5101B2C300197103W    
  พฤหัสบดี08:00-10:00B5101B2C      
  ศุกร์13:00-15:00B1212BT      
  ศุกร์13:00-15:00B1215BT      
อาจารย์: Associate Professor Dr.Eckart Schulz
อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ สุริยวิจิตรเศรณี
รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ แก่นนาคำ
อาจารย์ ดร.เอกณัฐ เวทยะวานิช
สอบกลางภาค: 15 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1113 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
15 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1116 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
15 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1118 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
15 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1120 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
15 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1122(Active_L) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
15 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B2101 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
15 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B2102 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
15 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนAแถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
15 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนBแถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
15 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนCแถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
15 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนDแถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 3 ก.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1113 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
3 ก.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1114 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
3 ก.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1115 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
3 ก.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1116 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
3 ก.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1117 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
3 ก.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1118 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
3 ก.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1120 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
3 ก.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1208 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
3 ก.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1209 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
3 ก.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B2101 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
3 ก.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B2102 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: (กลุ่มติวให้นศ.เลือกเรียน 1 ห้อง)
  03 จันทร์15:00-17:00B5101B2C300161139M    
  พฤหัสบดี15:00-17:00B5101B2C      
  ศุกร์08:00-10:00B2102BT      
  ศุกร์08:00-10:00B2103BT      
อาจารย์: Associate Professor Dr.Eckart Schulz
นายชาญชัย ชัยวัฒน์
รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ แก่นนาคำ
อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ สุริยวิจิตรเศรณี
สอบกลางภาค: 15 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1113 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
15 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1116 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
15 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1118 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
15 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1120 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
15 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1122(Active_L) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
15 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B2101 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
15 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B2102 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
15 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนAแถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
15 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนBแถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
15 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนCแถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
15 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนDแถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 3 ก.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1113 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
3 ก.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1114 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
3 ก.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1115 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
3 ก.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1116 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
3 ก.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1117 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
3 ก.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1118 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
3 ก.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1120 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
3 ก.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1208 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
3 ก.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1209 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
3 ก.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B2101 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
3 ก.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B2102 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: (กลุ่มติวให้นศ.เลือกเรียน 1 ห้อง)
  04 จันทร์13:00-15:00B1131BC401822M    
  พฤหัสบดี13:00-15:00B1131BC      
  อังคาร08:00-10:00B1137BT      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชุน ไชยเสนะ
สอบกลางภาค: 15 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1114 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 3 ก.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1112 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: FOR INTERNATIONAL PROGRAM
Course Description
เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ค่าเวกเตอร์พื้นผิวและระนาบอนุพันธ์ของฟังก์ชัน ค่าจริงของหลายตัวแปร การแปลงและเจโคเบียน อินทิกรัล ของฟังก์ชันของหลายตัวแปรหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.