214205WEB TECHNOLOGY
เทคโนโลยีเว็บ
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม, เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (2-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ13:00-15:00B5101B2C50491M    
  ศุกร์13:00-16:00Lab Com9:cadcamIF5L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด
นางสาวฐศุภรดา วิเชียรธปภา
นางสาวสุภลักษณ์ สีสุกอง

สอบกลางภาค: 15 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 16:30 อาคาร B ห้อง B3103 15 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 16:30 อาคาร B ห้อง B3104
สอบประจำภาค: 5 มี.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1207
5 มี.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1208
5 มี.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1209
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
  02 พุธ13:00-15:00B5101B2C50464M    
  ศุกร์13:00-16:00Lab Com10:cad IIF6L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด
นายภัทรพล ศรีรักษ์

สอบกลางภาค: 15 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 16:30 อาคาร B ห้อง B3103 15 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 16:30 อาคาร B ห้อง B3104
สอบประจำภาค: 5 มี.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1207
5 มี.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1208
5 มี.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1209
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
  03 พุธ13:00-15:00B5101B2C50482M    
  ศุกร์13:00-16:00Lab Com11:cadIIIF6L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด
นางสาวนิตยา โชติบุตร

สอบกลางภาค: 15 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 16:30 อาคาร B ห้อง B3103 15 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 16:30 อาคาร B ห้อง B3104
สอบประจำภาค: 5 มี.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1207
5 มี.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1208
5 มี.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1209
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
  04 พุธ13:00-15:00B5101B2C50437M    
  ศุกร์13:00-16:00Lab Com12:F7COM2F7L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด
นางสาวลดาวัลย์ แย้มครวญ
นางสาวจุฑารัตน์ รุ่งวารินทร์

สอบกลางภาค: 15 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 16:30 อาคาร B ห้อง B3103 15 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 16:30 อาคาร B ห้อง B3104
สอบประจำภาค: 5 มี.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1207
5 มี.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1208
5 มี.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1209
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
  05 พุธ13:00-15:00B5101B2C503218M    
  ศุกร์13:00-16:00Lab_Com8B2L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด

สอบกลางภาค: 15 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 16:30 อาคาร B ห้อง B3103 15 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 16:30 อาคาร B ห้อง B3104
สอบประจำภาค: 5 มี.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1207
5 มี.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1208
5 มี.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1209
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.