102272PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY LABORATORY I
ปฏิบัติการหลักชีวเคมี 1
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, เคมี
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 102121 และ CON 102271
รายวิชาต่อเนื่อง:CON 102271
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี14:00-17:00F2F2C30237M    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.เศกสิทธิ์ ชำนาญศิลป์
Professor Dr.James Ketudat-Cairns
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร แม่นยำ
สอบกลางภาค: 26 ธ.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1112
สอบประจำภาค: 17 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1112
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.