535302MATERIAL TESTING LABORATORY
ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 531101
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-12:00F1F1C45423W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด
นายอรรถสิทธิ์ เวียงคำ
นางสาวอนันตญา ทิมทอง
นางสาวณัฏฐ์จิรา ศิริธนพงศ์ภัค
นายอภิวัฒน์ อินทร์ชู
นายสุดที่รัก ป้องแก้ว
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับปรับปรุง พ.ศ. 2560 วันที่สอบ 5 พ.ย. 64
  02 ศุกร์09:00-12:00F1F1C45441W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด
นายอรรถสิทธิ์ เวียงคำ
นางสาวอนันตญา ทิมทอง
นายอภิวัฒน์ อินทร์ชู
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับปรับปรุง พ.ศ. 2560 วันที่สอบ 5 พ.ย. 64
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.