535203INTERNET OF THINGS
เครือข่ายเชื่อมโยงสรรพสิ่ง
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
หน่วยกิต2 (1-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร16:00-17:00F1F1C34340M    
  อังคาร13:00-16:00F1F1L      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วรวัฒน์ ลวนนท์
นางสาวณัฏฐ์จิรา ศิริธนพงศ์ภัค
นายนิธิรุจน์ พงศ์สิริเมธี
นายพงศ์สิน จิระพิพัฒนาพร
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี31-31-0
สอบประจำภาค: 28 ต.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1122 (Active L)
28 ต.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1215
หมายเหตุ: หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560
  02 พุธ14:00-18:00F1F1C32311M    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วรวัฒน์ ลวนนท์
นางสาวศิรรัตน์ นิตย์กระโทก
นางสาวจิรภิญญา รักษาแก้ว
นางสาวอนันตญา ทิมทอง
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี31-30-1
สอบประจำภาค: 28 ต.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1122 (Active L)
28 ต.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1215
หมายเหตุ: หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560
  03 พฤหัสบดี13:00-17:00F1F1C30291W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วรวัฒน์ ลวนนท์
นางสาวณัฏฐ์จิรา ศิริธนพงศ์ภัค
นายพงศ์สิน จิระพิพัฒนาพร
นายภาคภูมิ สู่แสนสุข
สอบประจำภาค: 28 ต.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1122 (Active L)
28 ต.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1215
หมายเหตุ: หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.