202331ASEAN STUDIES
อาเซียนศึกษา
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาเทียบเท่า:IST20 2503, 202331
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์10:00-12:00B5101B2C60459014W    
อาจารย์: อาจารย์ปทมศิริ หุ่นทอง
สำรองสำหรับ:
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 3
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปี 1
1-1-0
27-24-3
30-30-0
สอบประจำภาค: 28 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA)
28 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5202
28 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5203
28 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5204
28 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
28 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
28 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5207
28 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L)
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาปี 2560 เป็นต้นไป และโปรดตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรก่อนลงทะเบียน
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.