202181HOLISTIC HEALTH
สุขภาพองค์รวม
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาเทียบเท่า:IST20 1503, 202181
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-15:00B5101B2C4494454M    
อาจารย์: อาจารย์ นายแพทย์ ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรทิพย์ นิ่มขุนทด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สราวุธ สุขสุผิว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสีขาว เชื้อปรุง
อาจารย์ แพทย์หญิงเฟื่องฟ้า กองเงิน
อาจารย์นลิน สิทธิธูรณ์
สอบกลางภาค: 17 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
17 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B2 ห้อง B5201 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
17 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B2 ห้อง B5202 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
17 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B2 ห้อง B5203 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
17 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B2 ห้อง B5204 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 28 มิ.ย. 2561 เวลา 16:30 - 18:00 อาคาร B ห้อง B1116 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
28 มิ.ย. 2561 เวลา 16:30 - 18:00 อาคาร B ห้อง B1209 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
28 มิ.ย. 2561 เวลา 16:30 - 18:00 อาคาร B ห้อง B2102 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
28 มิ.ย. 2561 เวลา 16:30 - 18:00 อาคาร B ห้อง B2103 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
28 มิ.ย. 2561 เวลา 16:30 - 18:00 อาคาร B ห้อง B2104 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: ให้ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรก่อนลงทะเบียน
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.