202207MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาเทียบเท่า:IST20 2002, 202207
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-12:00B5101B2C6166124W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ภักดีณรงค์
อาจารย์ปทมศิริ หุ่นทอง
อาจารย์ ดร.บุญช่วย บุญมี
รองศาสตราจารย์ ดร.ธรา อั่งสกุล
อาจารย์รัชฎาพร วิสุทธากร


สอบกลางภาค: 3 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA) 3 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5202 3 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5203 3 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5204 3 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5205 3 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5206 3 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L)
สอบประจำภาค: 24 ต.ค. 2562 เวลา 16:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B1121
24 ต.ค. 2562 เวลา 16:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B1123
24 ต.ค. 2562 เวลา 16:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B2103
24 ต.ค. 2562 เวลา 16:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B2104
24 ต.ค. 2562 เวลา 16:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B4101(โซนAแถวA)
24 ต.ค. 2562 เวลา 16:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B4101(โซนBแถวA)
24 ต.ค. 2562 เวลา 16:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B4101(โซนCแถวA)
24 ต.ค. 2562 เวลา 16:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B4101(โซนDแถวA)
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาปี 2560 เป็นต้นไป และให้ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรก่อนลงทะเบียน
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.