617216DISEASE PREVENTION AND CONTROL
การป้องกันและควบคุมโรค
สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์, อนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 617215
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร16:00-20:00B5101B2C32531411M    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรทิพย์ นิ่มขุนทด
สอบกลางภาค: 16 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1113 16 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1115 16 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1117 16 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1214 16 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1215
สอบประจำภาค: 1 มี.ค. 2562 เวลา 16:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B1115
1 มี.ค. 2562 เวลา 16:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B4101(โซนAแถวA)
1 มี.ค. 2562 เวลา 16:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B4101(โซนBแถวA)
1 มี.ค. 2562 เวลา 16:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B4101(โซนCแถวA)
1 มี.ค. 2562 เวลา 16:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B4101(โซนDแถวA)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.